ლაბორატორია / სფერო


 

 
1.დამიწების კონტური
დამიწების კონტურის წინაღობის გაზომვა;
დ/მოწყობილობის  ელემენტების შესრულების შემოწმება;
დასამიწებელ ელემენტებთან  დამიწების მოწყობილობის შეერთების შემოწმება;
მიწაში მყოფი დ/მოწყობილობის ელემენტების კოროზიული მდგომარეობის შემოწმება;
შეხების ძაბვის გაზომვა;
გრუნტის წინაღობა;
 
 
2.ძალოვანი ტრანსფორმატორები 6/10 კვ
გრაგნილების ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ ომებში.
გრაგნილების იზოლაციის წინაღობის გაზომვა MG.OM
უქმი სვლის დანაკარგები
ტრანსფორმატორის იზოლაციის წინაღობის გაზომვა MG.OM
ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის დადგენა
 
 
 
 
3.დენის ტრანსფორმატორები     6/10 კვ
გრაგნილების ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ ომებში.
ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის დადგენა.
იზოლაციის წინაღობის გაზომვა MG.OM
მაღალი ძაბვით გამოცდა.
ცდომილები დადგენა
 
 
 
4.ძაბვის ტრანსფორმატორები     6/10 კვ
გრაგნილების ომიური წინაღობა მუდმივი დენის მიმართ ომებში.
ტრანსფორმაციის კოეფიციენ-ტის განსაზღვრა.
ტრანსფორმატორის იზოლაციის წინაღობის გაზომვა MG.OM
 
 

 

 
5.დამცავი საშუალებები
გამრღვევ ძაბვაზე გამოცდა
 
 
 
6.სატრანსფორმატორო ზეთები
გამრღვევ ძაბვაზე გამოცდა
 
 
 
7.მაღალი ძაბვის იზოლირებული სადენი
კაბელის იზოლაციის წინაღობის გაზომვა.              
მაღალი ძაბვით გამოცდა. გაჟონვის დენების გაზომვა.