სერვისები


ჯგუფი RETCO მომსახურების სხვადასხვა სერვისს გთავაზობთ. ჯგუფის ზრდასთან ერთად იზრდება შემოთავაზებული სერვისების მრავალფეროვნებაც. ამ ეტაპისათვის ჩვენს ჯგუფს შეუძლია  გაგიწიოთ შემდეგი სახის მომსახურება:

 
1. 0.4 ; 6 ; 10  კვ ძაბვის ქსელების პროექტირება და ტექნიკური ანგარიში.
2. 0.4 ; 6 ; 10  კვ ძაბვის ელექტრო დანადგარების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა.
3. 0.4 ; 6 ; 10  კვ ძაბვის ქსელების მონტაჟი.
4. დამიწების კონტურის მოწყობა.
5. ამორტიზირებული ქსელების და ქვესადგურების რეაბილიტაცია.
6. არსებული 04 ; 6 ; 10  კვ ძაბვის ქსელების ექსპლუატაცია.
7. ძალოვანი ტრანსფორმატორის რემონტი.
8. სატრანსფორმატორო ზეთის რეგენერაცია.
9. კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურების იჯარით გაცემა (გაქირავება).
  
ჩვენი ჯგუფი სისიტემატიურად აფართოებს ელ. მოწყობილობათა ბაზას, რაც უზრუნველყოფს დამკვეთის სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას. ელ. დანადგარები წარმოებულია მაღალკვალიფიციური კომპანიების მიერ და მათი ხარისხი სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ ნორმებსა თუ სტანდარტებს.